Organization Learning Systems - KOMPAS - badanie 360

KOMPAS – badanie 360

Systemy ocen okresowych kojarzone są najczęściej z konwencjonalną oceną, której towarzyszy rozmowa podsumowująca realizowana w rocznej perspektywie. Ocena 360 stopni ma zupełnie inną charakterystykę, a jej celem jest wzajemnie przekazanie informacji o działaniu pochodzącej jednocześnie z wielu źródeł. Ocena taka ma zdecydowanie większy zakres wpływu budując możliwości efektywnego usprawniania działania w różnych zakresach. Z drugiej strony ocena 360 stopni silnie uwarunkowana jest kulturą organizacyjną.

KOMPAS jest zintegrowaną procedurą i systemem badania 360 i może być wykonanie w następujących łączonych lub rozłącznie funkcjonujących obszarach:

Badanie K1 jest klasycznym rozwiązaniem, które umożliwia sprawdzenie na ile jednostki organizacyjne realizują względem siebie zadania. Badanie może odnosić się do takich parametrów jak ilość, jakość, terminowość wykonywania zadań. Badaniem mogą być objęte też inne parametry, np. współpraca, responsywność (reagowanie na potrzeby).

Badanie takie ma jednak charakter bardziej ilościowy i wymaga uzupełnienia w postaci badania jakościowego realizowanego poprzez grupę / grupy fokusowych. Badanie może mieć również inny przebieg, w ramach którego badamy konkretnie zdefiniowanie, opisane i nazwane zadania. Wówczas wynikiem badania jest opis zadań lub fragmentów procesu, które sprawiają najwięcej problemów we współpracy. Badaniu ilościowemu towarzysz badanie jakościowe, w którym pracownicy wskazuję, na jakie elementy zadań należy zwrócić największą uwagę.

Badanie to wymaga zdefiniowania zakresu kompetencji, które mogą odnosić się do pracowników działu, organizacji lub mogą być to konkretne stanowiska. W przypadku tego badania konieczne jest opracowanie katalogu kompetencji będących podstawą badania.

Opracowanie oznacza zdefiniowanie:

 • ilości kompetencji
 • nazwa kompetencji
 • skalowane opisy kompetencji

Badanie 360 można wykorzystać jako narzędzie badania komunikacji – przepływu komunikacji w organizacji, w którym definiuje się obszar relacji komunikacyjnych:

 • ilość informacji
 • jakość informacji
 • terminowość
 • format informacji

Badanie prowadzone może być krzyżowo, co oznacza, że możliwe jest przygotowanie macierzy z jednostkami organizacyjnymi, która umożliwia krzyżową ocenę komunikacji. W wyniku badania otrzymuje się zestaw danych umożliwiających poprawę tylko wybranych aspektów wzajemnej komunikacji.

Dodatkowym elementem badania może być ocena 360 zrealizowana w oparciu o dane uzyskane od zewnętrznych klientów. Badanie takie może dotyczyć np. współpracy, jakości doradztwa, komunikacji itp.

 • E01. GRUPA PROJEKTOWA – działania rozpoczynamy od powołania grupy projektowej, której celem będzie z jednej strony praca nad samym rozwiązaniem, z drugiej grupa będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem komunikacji z pracownikami, którzy będą brali udział w ocenie.
 • E02. WYBÓR OBSZARU – w ramach pracy z Klientem koncentrujemy się na wyborze zakresu badania, przemyśleniu osób, które mają być uczestnikami badania oraz potencjalnych ryzykach jego realizacji, związanych ze szczerością, zaufaniem i poczuciem anonimowości.
 • E03. SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE – szkolenie to realizujemy dla grupy zaangażowanej w przygotowanie. W jego trakcie prezentujemy specyfikę oceny 360 oraz wskazujemy w jaki sposób będzie odbywał się cały projekt.
 • E04. PRACA NAD MERYTORYKĄ OCENY – na tym etapie przygotowujemy dane potrzebne do wykonania oceny. Praca zakłada kilka cykli w ramach których wraz z zespołem projektowym doprecyzowujemy formalną treść oceny w zależności od zdefiniowanego zakresu. Innym zakresem prac na tym etapie jest przygotowanie macierzy oceny, która dokładnie odzwierciedla kto w jakim zakresie przygotowuje informację (ocenia).
 • E05. SOFT’WERYZACJA – tym terminem określamy przygotowanie elektronicznej wersji oceny oraz opracowanie sposobu w jaki wyniki będą prezentowane (sumarycznie, grupowo, obszarowo, indywidualnie).
 • E06. OCENA PRÓBNA – angażujemy członków zespołu roboczego do przeprowadzenia wstępnej, testowej oceny
 • E07. KOMUNIKACJA I REALIZACJA – przygotowujemy informację dla wszystkich pracowników. W niektórych przypadkach potrzebne jest szkolenie, zwłaszcza jeżeli pojawiają się wątpliwości do-tyczące zaufania, anonimowości.
 • KOMPAS – jest sprawdzoną i kompletną metodycznie, informatycznie, informacyjnie i proceduralnie metodą realizacji oceny 360
 • KOMPAS – umożliwia wykonanie oceny dla różnych odbiorców i przy założeniu różnego zakresu
 • KOMPAS – dostarcza kompletnej informacji rozwojowej pozwalającej na podejmowanie decyzji organizacyjnych i rozwojowych

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: