Organization Learning Systems - RECTURITY - projektowanie systemów rekrutacji i selekcji pracowników

RECTURITY – projektowanie systemów rekrutacji i selekcji pracowników

Rekrutacja i selekcja należy do kluczowych procesów organizacyjnych. Ilość i jakość kompetencji jakich pozyskuje organizacja na strategiczne znaczenie dla poprawnego działania organizacji i jej rozwoju.

RECTURITY – jest procedurą umożliwiającą diagnozę efektywności systemu rekrutacji oraz takie wprowadzenie zmian, aby wzrósł poziom jego efektywności.
RECTURITY – może być również wprowadzany w organizacjach, w których proces rekrutacji i selekcji jest nieustabilizowany.

  • E01. PRZEGLĄD – proponujemy, aby pracę rozpocząć od przeglądu procesu rekrutacji i selekcji na podstawie standaryzowanego audytu uwzględniającego takie elementy: jak dostęp do kandydatów, marketing rekrutacyjny, proces selekcji kandydatów, zaangażowanie kierowników, metody selekcji kandydatów. Elementem analizy jest ustalenie obszarów szczególnie problematycznych – np. dostęp do kandydatów, zbyt niskie kompetencje kandydatów, duża rotacja kandydatów – co może wskazywać na inne problemy w organizacji funkcjonujące poza obszarem rekrutacji i selekcji. Procedura badawcza uwzględnia badanie kwestionariuszowe online, wywiady, przegląd dokumentacji oraz bezpośredniego udziału konsultantów w procesie rekrutacji i selekcji.
  • E02. ANALIZA BIAŁYCH OBSZARÓW – wynikiem analizy jest przegląd całego procesu rekrutacji i selekcji, który prezentujemy w postaci listy zawierającej numerowaną listę procesu, z podaniem oceny, posiadanych zasobów i ograniczeń. Ograniczenia są wyskalowane w postaci ryzyka, co pozwala ustalić ranking zmian – obszarów procesu, które należy zmienić w pierwszej, drugiej kolejności lub połączyć kilka rozwiązań w jedno.
  • E03. WARSZTAT 1 RECTURITY – pierwszy warsztat służy podsumowaniu i ustaleniu zakresu zmian i dotychczasowym procesie lub całkowitego zaprojektowania. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystywane narzędzia, umiejętności i role. Działamy z intencją racjonalnego, użytecznego rozkładu zadań i kompetencji, przyjmując za kluczowy balans pomiędzy zadaniami działu personalnego i obowiązkami kierowników liniowych. Warsztat kończymy przygotowaniem propozycji zmian, zwłaszcza w zakresie nowych umiejętności.
  • E04. PROJEKTOWANIE – rozpoczynamy fazę projektowania, w której konsultujemy się z wybranymi pracownikami organizacji, w celu przygotowania ostatecznego rozwiązania. Na tym etapie powstaje zazwyczaj kilka rozwiązań odnoszących się do samego procesu, wprowadzanych narzędzi lub np. komunikacji z kandydatami.
  • E05. WARSZTAT 2 RECTURITY – może być podzielony na kilka części, w zależności od potrzeb zaangażowanych osób. W trakcie warsztatu dokonujemy przeglądu całego procesu ćwiczymy umiejętności. W ramach tego etapu może powstać kilka warsztatów dla różnych grup odbiorców.
  • E06. WDRAŻANIE – koncentruje się na wdrożeniu nowej procedury, poprzez bezpośredni udział konsultantów OLS w procesie rekrutacji.
  • RECTURITY – umożliwia wprowadzenie standaryzowanej procedury rekrutacji i selekcji angażującej bezpośrednich kierowników
  • RECTURITY – dostarcza gotowych procedur, narzędzi oraz umiejętności potrzebnych do prowadzenia procesu
  • RECTURITY – jasno dzieli role i zadania w procesie rekrutacji i selekcji

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: