Organization Learning Systems - GPS - działanie systemu motywacji i zaangażowania w organizacji

GPS – działanie systemu motywacji i zaangażowania w organizacji

GPS jest badaniem pozwalającym organizacji dokładnie ustalić stan motywacji i zaangażowania pracowników. Badanie realizowane jest w kilku wymiarach pozwalając obejrzeć zaangażowanie oczami pracowników z perspektywy działań organizacyjnych. Kluczowym pytaniem na jakie szukamy odpowiedzi poprzez realizację GPS brzmi: „Jakie warunki stwarza mi organizacja, abym w pełni był zaangażowany i zmotywowany do działania.”

Badanie GPS realizowane jest w pięciu grupach czynników:

 • G1 – czynniki strategiczne
 • G2 – czynniki komunikacji i wymiany
 • G3 – czynniki organizacyjne
 • G4 – czynniki związane z nastawieniem na pracowników
 • G5 – czynniki związane z rozwojem

W każdej z grup strategicznych badane są następujące wskaźniki:

G1 – czynniki strategiczne

 • G1Ainspirująca wizja – zmienna badająca na ile organizacja posiada wizję działania, która G1 – może być interesująca również dla pracowników i stanowić element wyboru organizacji.
 • G1Bzałożenia rozwoju strategicznego – zmienna badająca na ile organizacja posiada osadzoną w czasie strategię rozwoju w odniesieniu do kluczowej konkurencji, uwzględniającą rozwój wewnętrznego systemu organizacyjnego.
 • G1C – pomiar organizacyjny – zmienna badająca na ile organizacja posiada ustabilizowany pomiar organizacyjny umożliwiający budowanie adekwatnego i dynamicznego obrazu działania organizacji.
 • G1D – kompetencje managerskie i przywódcze – zmienna badająca w jakim zakresie w organizacji działają managerowie, którzy są oceniani jako posiadający zarówno kompetencje kierownicze pozwalające na sprawne administrowanie organizacją jak i przywódcze pozwalające na budowanie sprawnie działających zespołów.

G2 – czynniki komunikacji i wymiany

 • G2A – system komunikacji i wymiany – zmienna badająca na ile w organizacji działa sprawny system komunikacji pozwalający na szybki, adekwatny przepływ informacji i wymiary informacji.
 • G2B – przepływ informacji zwrotnej w organizacji – zmienna badająca na ile jednostki organizacyjne przekazuję sobie wzajemnie użyteczne i stałych jednostkach czasu in-formacje zwrotne dotyczące jakości współpracy, obszarach zmiany, poprawy.

G3 – czynniki organizacyjne

 • G3A – autonomia działania – role, odpowiedzialność, decyzje – zmienna badająca w ja-kim zakresie w organizacji pracownikom umożliwia się wykonywanie pracy z warunkach wysokiej autonomii, przyzwalając na poszczenie ról zawodowych przejmowanie i przejmowanie odpowiedzialności.
 • G3B – bezpieczeństwo – różnorodność – zmienna badająca w jakim zakresie organizacja tworzy warunki bezpiecznego, również psychologicznie wykonywania pracy równocześnie proponując rozwiązania budujące różnorodność przyczyniającą się do wzrostu aktywności pracowników i ciekawości działania w organizacji.
 • G3C – dostępność zasobów – adekwatność – zmienna badająca adekwatność zasobów pracy do potrzeb pracowników, umożliwiających im sprawne wykonywanie pracy.
 • G3D – rozwój obszaru, innowacyjność – zmienna badająca na ile jednostki organizacyjne posiadają wewnętrzne plany rozwoju zwiększające sprawność działania, polepszające warunki oraz wprowadzające rozwiązania innowacyjne.

G4 – czynniki związane z nastawieniem na pracowników

 • G4A – dzielenie życia prywatnego i pracy – zmienna badająca na ile w organizacji tworzy się warunki efektywnego wykonywania pracy przy jednoczesnej możliwości koncentrowani się na innych obszarach życia jak rodzina, kultura, sport, rozwój osobisty, duchowy.
 • G4B – klimat organizacyjny – zmienna badająca na ile w jednostkach organizacyjnych tworzone są społeczne warunki sprzyjające kooperacji, współdziałaniu, konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów. Na ile organizacja i jej poszczególne jednostki organizacyjne są miejscami pracy, które pracownicy lubią.
 • G4C – docenianie, motywacja – zmienna badająca zakres w jakim pracownicy są motywowani i na ile docenia się ich codzienne działanie.

G5 – czynniki związane z rozwojem

 • G5A – grupowe uczenie się – na ile w organizacji tworzy się warunki umożliwiające grupowe uczenie się, konsolidujące pracowników z różnych jednostek organizacyjnych i zapobiegające tworzeniu struktury hierarchicznej, w której pracownicy raczej koncentrują się na swoim dziale niże niż na przepływie pracy.
 • G5B – rozwój kariery – zmienna badająca na ile w organizacji pracownikom stwarza się warunki umożliwiające rozwój możliwości wykonywania pracy, awansowanie pionowe, poziomie, udział w pracach projektowych, poszerzanie pracy, przechodzenie z działu do działu.
 • G5C – wpływ na organizację pracy – zmienna badająca na ile pracownicy są angażowani do kreatywnego tworzenia warunków pracy i organizowania sposobu w jaki sposób praca jest wykonywana.
 • GPS – jest kompleksowym badaniem dostarczającym organizacji pełnej wiedzy o silnych i słabych obszarach wpływających na motywację i zaangażowanie pracowników
 • GPS – umożliwia uzyskanie wyników dla poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • GPS – dostarcza wyników w pięciu kategoriach racjonalizując możliwości podejmowania działań naprawczych
 • GPS – badanie może być realizowane w stałych odstępach czasu pozwalając na obrazowa-nie zmian

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: