Organization Learning Systems - HRTURITY - audyt funkcji personalnej

HRTURITY – audyt funkcji personalnej

System zarządzania zasobami ludzkimi stanowi ważny element budowania efektywności współczesnego przedsiębiorstwa. Rekrutacja i selekcja skoncentrowana na kompetencjach, szkolenia umożliwiające rozwój potencjału pracowników, motywujące wynagradzanie stanowi fundament zaangażowania pracowników i osiągania przez przedsiębiorstwo pożądanych wyników. Sprawność funkcji personalnej w dużej mierze powinna się zmieniać, aby wyprzedzać działania strategiczne organizacji.

HRTURITY jest standaryzowanym audytem funkcji personalnej pozwalającym uzyskać cztery efekty:

 • ocenić adekwatność realizowanej polityki i procedur personalnych do wymogów strategicznych organizacji,
 • ocenić dojrzałość procesów realizowanych w ramach funkcji personalnej,
 • ocenić spójność funkcji personalnych,
 • ustalić potrzeby rozwojowe – konieczność pojawienia się nowych funkcji personalnych w organizacji.
 • E01. PRZEGLĄD AUDYTU – KSIĄŻKA AUDYTOWA – realizację badania rozpoczynamy od warsztatu, w trakcie którego prezentujemy założenia audytowe dla zdefiniowanych uczestników badania. Prezentujemy książkę audytową, według której badanie jest realizowane. Materiał taki otrzymują uczestnicy badana w celu przygotowania wszystkich materiałów, które mają być przydatne w audycie.
 • E02. HARMONGRAM BADANIA – badanie – audyt realizowany jest w formacie „walk through” co oznacza nie tylko przegląd dokumentacji, ale również udział w realnych działaniach personalnych lub wywiady z osobami zaangażowanymi w działania personalne na różnych poziomach organizacji.
 • E03. ANALIZA PROBLEMOWA – jest częścią techniczną poświęconą na analitykę danych i przygotowane wyników oraz opracowanie rekomendacji.
 • E04. PREZENTACJA WYNIKÓW & BUDOWANIE PLANU – jest etapem, w ramach którego prezentujemy wyniki audytu oraz przygotowujemy rekomendacje dotyczące zmian.
 • HRTURITY – pozwala na ocenę funkcji personalnych w odniesieniu do przyjętego standardu
 • HRTURITY – pozwala na ocenę adekwatności funkcji personalnej do strategii organizacji
 • HRTURITY – pozwala na ocenę dojrzałości procesów personalnych

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: