Organization Learning Systems - RAPBRICK - budowanie i diagnozowanie systemów raportowania organizacyjnego

RAPBRICK – budowanie i diagnozowanie systemów raportowania organizacyjnego

Raportowanie w organizacji jest tym, czym układ nerwowy dla organizmu – skutecznie dostarczanie racjonalnej i rzetelnej informacji w pionie oraz poprzez całą organizacje stanowi kluczowy element synchronizacji działania i budowania realnego obrazu organizacji na różnych poziomach. Znaczenie ma ilość, jakość i forma dostarczania informacji.

RAPBRICK jest procedurą budowania systemu raportowanie w organizacji uwzględniającą perspektywę pion – poziom i perspektywę międzydziałową przy założeniu tzw. cegiełkowego s systemu raportowania, w którym dane niższego rzędu stają się podstawą raportowania dla poziomi wyższego. System działa w oparciu o hurtownię danych podstawowych, z których mogą być tworzone standaryzowane dane prezentowane w postaci dashbordów.

RAPBRICK skutecznie omija często pojawiający się problem dotyczący:

 • braku danych,
 • konsolidacji danych,
 • szybkiego – narastającego dostępu do danych,
 • zbyt dużej lub zbyt małej ilości danych.

RAPBRICK jest indywidualne tworzony dla każdej z organizacji i nie wymaga dostępu do rozwiązań o typie SAP. Przy wdrażaniu procedury RAPBRICK zakładamy systemu przygotowanie systemu zbierana koniecznych danych.

 • E01. STRUKTURA – projekt rozpoczynamy od wspierania organizacji w przeglądzie struktury organizacyjnej ponieważ system raportowania opiera się na zdefiniowaniu jakie raporty powinny do kogo docierać, w jakim czasie z jakim zestawem danych. Struktura organizacyjna wyznacza formalny obraz przepływu danych przez organizację.
 • E02. DANE TD – proces wdrażania RAPRICK rozpoczynamy do ustalanie danych od samej góry organizacji – zazwyczaj zarząd, poruszając się w dół organizacji. Taka procedura powala nam ustalenie jakie dane powinny być dostarczone z poziomów niżej. Na tej podstawie ustalamy również jakie dane muszą być zbieranie na poziomie operacji organizacji. Modelowanie od góry ma również znaczenie ze względu na ustalenie realnego obrazu funkcjonowania na każdym z poziomów organizacji.
 • E03. DANE DD – odnosi się do wszystkich danych, które są przekazywane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.
 • E04. DFM – oznacza data flow model i oznacza ustalenie w jakim czasie i kiedy dane raportowe muszą dotrzeć do konkretnych osób w jednostkach organizacyjnych. Na tym etapie działania w organizacji ustalono jakie dane muszą do kogo trafić w jakim czasie. Po wykonaniu DFM możliwe staje się ustalenie jakie dane należy zbierać i kto powinien być zaangażowany w działania.
 • E05. BAZY PODSTAWOWE – to etap, w którym w organizacji przygotowujemy bazy do zbierania danych. Istotne znaczenie ma dostęp do danych, moment zbierania i wprowadzania do baz. Projektując system ustalamy osoby odpowiedziane za zbieranie danych i szkolimy je ze sposobu w jaki dane muszą być pozyskiwane.
 • E06. WIZUALIZACJA – pozwala nam na wypracowanie obrazowania danych. Ustalamy również sposób w jaki obrazowanie ma powstawać.
 • E07. FCDF – Forst Cycle Data Flow – to cykl, w ramach którego sprawdzamy na ile dane są generowane zgodnie z przyjętymi założeniami i czy we wszystkich miejscach pojawią się dashboard’y zgodnie z potrzebami.
 • RAPBRICK – jest prostą i skuteczną we wdrożeniu procedurą pozwalającą na skuteczne budo-wanie systemu raportowania
 • rozwiązanie umożliwia szybkie budowanie dowolnego raportu na podstawie danych podstawowych
 • RAPBRICK – pozwala na rozbudowywanie systemu informacji

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: