Organization Learning Systems - STARMAP - system awansowania i rozwoju talentów

STARMAP – system awansowania i rozwoju talentów

Większość organizacji o dojrzałej polityce personalnej koncentruje się już nie tylko na pozyskiwaniu pracowników, ale na kreatywnym budowaniu potencjału pracowników i włączaniu ich w budowa-nie organizacji w zakresie innym niż wykonywanie pracy.

STARMAP jest rozwiązaniem, które umożliwia:

 • użyteczne definiowanie i budowanie osób będących talentami organizacji,
 • „zarządzanie” łączeniem potencjału pracowników z potrzebami organizacji,
 • budowanie planów rozwoju talentów,
 • zaangażowanie talentów w działania organizacyjne.
 • E01. DEFINIOWANIE – projekt proponujemy rozpocząć od szkolenia z zakresu zarządzania talentami, połączonego z wprowadzeniem definicji, umożliwiających „podział pracowników”. Na tym etapie dostarczamy uczestnikom (kierownikom średniego szczebla) narzędzia umożliwiającego wstępny przegląd pracowników. W ramach szkolenia przedstawiamy również procedurę wyboru talentów oraz ustalamy rolę kierownika wspierającego rozwój.
 • E02. PRECYZOWANIE – polega na wstępnym wyborze pracowników do grupy talentów. Proces podzielony jest na dwa etapy: pierwszy polega na wstępnym podziale pracowników w celu zobrazowania podziału pracowników. Każda z grup realizuje oddzielne programy rozwojowe, które są wstępnie opisane.
 • E03. OPISYWANIE & BADANIE – to etap, na którym każda z osób, która została wstępnie przyjęta do programu rozwoju talentów musi zostać procesowi badania lub przynajmniej weryfikacji. W organizacji proponujemy uruchomienie komisji, która będzie odpowiedzialna za przeglądanie postępów i przyjmowanie nowych osób do programu. Badanie polega na przeprowadzaniu badań i testów umożliwiających potwierdzenie potencjału rozwojowego – stosujemy baterię rozwiązań. Badanie jest realizowane tylko w przypadku wybranych grup rozwojowych.
 • E04. BUDOWANIE – polega na precyzowaniu planów rozwojowych dla grup, a następnie w odniesieniu do indywidualnych pracowników. Precyzowanie indywidualnych planów rozwojowych jest definiowane przez bezpośrednich kierowników, który obligowani są do prowadzenia indywidualnej dokumentacji pracowników (online).
 • E05. BUDŻETOWANE – pozwala na przygotowanie budżetów działań zewnętrznych potrzebnych do monitorowania działań rozwojowych.
 • E06. START – jest jednodniowym szkoleniem poprzedzającym formalne wdrożenie STARMAP.
 • E07. MONITOROWANIE – jest etapem, w którym wspieramy organizację w przeglądzie wyników, rocznego programu.
 • STARMAP – jest standaryzowanym, powtarzalnym systemem budowania talentów
 • STARMAP – umożliwia zaangażowanie pracowników w tworzenie organizacji uczącej się
 • STARMAP – umożliwia stały rozwój kompetencji pracowników prowadzący do tworzenia organizacji uczącej się
 • STARMAP – jasno precyzuje działania w ramach ścieżek rozwoju

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: