Organization Learning Systems - SO-INDEX - badanie strategia operacje

SO-INDEX – badanie strategia operacje

Współczesne organizacje są złożonymi systemami działającymi na różnych poziomach. Sprawne działanie wymaga aktywności na poziomie:

  • strategicznym – poziom strategiczny odpowiada za tworzenie aktywnych celów i metod przeciwdziałaniu konkurencji,
  • operacyjnym – poziom operacje odpowiada za rutynowe, powtarzalne działania pozwalające na codzienne funkcjonowanie organizacji,
  • taktycznym – ten poziom pozwala na łączenie zmian generowanych przez działania strategiczne z działaniami operacyjnymi.

SO-INDEX jest badaniem, które pozwala na przegląd zaawansowania wdrożenia strategii w działaniach operacyjnych. W badaniu SO-INDEX przyjmuje się założenia, że wdrożenie strategii w organizacji powinno przejawiać się poprzez realizację określonych działań, mierzonych poprzez KPI (Key Performance Indicators) wychodzących poza codzienną rutynę, prowadzących do uzyskiwania określonych wyników mierzonych parametrami organizacyjnymi KRI – Key Results Indicators.

Ostatecznie w naszej metodzie przyjmujemy, że określone KPI muszą prowadzić do wyników KRI. W badaniu SO–INDEX KRI koncentrują się na parametrach finansowych (F) i parametrach dotyczących klientów (K), KPI odnoszą się do kompetencji i zarządzania (M) oraz organizacji procesów (P).

W badaniu zakładamy, że minimum jakie organizacja musi posiadać, aby zrealizować badanie są opisane oczekiwane organizacyjne wyniki KRI. Badanie koncentruje się na ustaleniu lokalnych KRI (odnoszącym się do jednostek organizacyjnych / procesów), pomiarze kluczowych KPI, które są podstawą zbudowania mapy zaawansowania wdrożenia strategii.

Mapa topograficzna jest graficzną prezentacją realizacji KRI / KPI w odniesieniu do założeń, oczekiwań.

  • E01. BADANIE KPI – wdrożenie SO–INDEX rozpoczynamy od przeglądu KRI w organizacji. Kluczowym obszarem działania w tym zakresie jest ustalenie w jakim zakresie zdefiniowane KRI mają przyczynić się do zmiany pozycji organizacji na rynku. Badanie na tym etapie obejmować również badanie KPI jeżeli są ona dostępne.
  • E02. DEFINIOWANIE WSKAŹNIKÓW – jeżeli w organizacji nie ma zdefiniowanych wskaźników jest to następny krok. Główne wskaźniki rozpisujemy na wskaźniki procesowe i wskaźniki dla jednostek organizacyjnych.
  • E03. DZIAŁANIA – na tym etapie przyglądamy się jakie działania towarzyszą wdrożeniu i w jaki sposób kształtowany jest system wspierania wdrożenia poprzez warsztaty, szkolenia, zmiany procedur itd. Działania odnoszą się również do sprawdzenia jakie zadania kierownicze (M) towarzyszą zmianie.
  • E04. MAPA – ostatnim etapem pracy jest przygotowanie mapy obrazującej wyniki KRI oraz KPI, co pozwala na graficzne obrazowanie wprowadzanych zmian.
  • SO–INDEX – buduje mapę wdrożenia strategii do codziennego działania, rutyn.
  • SO–INDEX – pozwala na bieżąco monitorować zmiany, postęp we wdrażaniu strategii.
  • SO–INDEX – pozwala na ustalenie obszarów zmian.

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: